Projects

TUBITAK PROJECTS
2209-A – National/International Research Projects Fellowship Program For Undergraduate Students

The projects conducted under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZVEREN

2022-2023 Academic Year
 1. Mehmet ÖLMEZ, Development of MOF-199 and Polylactic Acid Additive Film Containing Okra Extract for Food Packaging Applications and Investigation of Its Efficiency, TUBITAK, 2209-A (xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, Completed).

Gıda Ambalajlama Uygulamaları için Bamya Özü içeren MOF-199 ve Polilaktik Asit Katkılı Film Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi

 1. Berkay SÜNMEZ, Investigation of the Use of the Composite Material Composed of Metal Organic Framework and Hydrogel in Heavy Metal Removal via Deep Learning, TUBITAK, 2209-A (xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, On-going).

Metal Organik Çerçeve ve Hidrojelden Oluşan Kompozit Malzemenin Ağır Metal Gideriminde Kullanımının Derin Öğrenme ile İncelenmesi

2021-2022 Academic Year
 1. Halit Orkun ALBAYRAK, Development of Walnut Shell Containing Polyurethane Composite Material for Removal of Heavy Oil from Water, TUBITAK, 2209-A (18.05.2022-18.05.2023, On-going).

Sudan Ağır Petrolün Uzaklaştırılması için Ceviz Kabuğu İçerikli Poliüretan Kompozit Malzeme Geliştirilmesi

 1. Sevi YAŞAR, Determination of Biocomponent Distribution (Hemicellulose, Cellulose and Lignin) of Lignocellulosic Fuels and Investigation of Heat Degredation Using Machine Learning, TUBITAK, 2209-A (07.06.2021-04.05.2022, Completed).

Makine Öğrenimi Kullanılarak Lignoselülozik Yakıtların Biyobileşen (Hemiselüloz, Selüloz ve Lignin) Dağılımının Belirlenmesi ve Isı ile Bozulmasının İncelenmesi

2020-2021 Academic Year 
 1. Yağmur DALBUDAK, Investigation of Biochar Thermolysis with Machine Learning and ASPEN PLUS®, TUBITAK, 2209-A (06.09.2020-05.09.2021, Completed).

Makine Öğrenimi ve ASPEN PLUS® ile Biyokömürün Termolizinin İncelenmesi

 1. Nermin Nur FUÇUCU, Gasification of Biomass with Artificial Intelligence Controlled Fixed Bed Gasifier and Modeling with ASPEN PLUS®, TUBITAK, 2209-A (06.09.2020-05.09.2021, Completed).

Biyokütlenin Yapay Zeka Kontrollü Sabit Yataklı Gazlaştırıcı ile Gazlaştırılması ve ASPEN PLUS® ile Modellenmesi

2019-2020 Academic Year
 1. Ecem ERGÜN, İlayda KARAMAN, Examination and Modeling of the Removal of Heavy Metals in Water Solutions Using Hydroxyapatite-Biochar Nanocomposite Modified Polyurethane, TUBITAK, 2209-A (08.04.2019-08.07.2020, Completed).

Poliüretan ile Modifiye Edilmiş Hidroksiapatit-Biyokömür Nanokompozit Kullanılarak Su Çözeltilerindeki Ağır Metallerin Gideriminin İncelenmesi ve Modellenmesi

2018-2019 Academic Year
 1. Damla UYGUR, Furkan KARTAL, Investigation of Catalytic Gasification in Thermodynamic Simulation Program, TUBITAK, 2209-A (28.08.2018-28.08.2019, Completed).

Termodinamik Benzeşim Programında Katalitik Gazlaştırmanın İncelenmesi

2209-B – Industry Oriented Research Project Support Program For Undergraduate Students

The projects conducted under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZVEREN

2022-2023 Academic Year
 1. Ezgi Deniz YILDIZ, Prediction of the pH-Independent Swelling Behavior of a Water-Insoluble Cross-Linked Hydrophilic Polymer Used in Drug Release by Using Deep Learning, TUBITAK, 2209-B (xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, Completed).

İlaç Salınımında Kullanılan Suda Çözünmeyen Çapraz Bağlı Hidrofilik Bir Polimerin pH’a Bağlı Şişme Davranışının Derin Öğrenme İle Tahmin Edilmesi

 1. Servet İlayda SERİN, Development of Super Adsorbent Hydrogel for Removal of Textile Dyes and Investigation of the Performance of the Hydrogel with Artificial Intelligence, TUBITAK, 2209-B (xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, On-going).

Tekstil Boyalarının Giderimi için Süper Adsorban Hidrojel Geliştirilmesi ve Hidrojelin Performansının Yapay Zeka ile İncelenmesi

2021-2022 Academic Year
 1. Şevval ŞAHAR, Removal of Petroleum Waste in Seawater with Hybrid Composite Material Developed By Using Polyurethane/Biochar, TUBITAK, 2209-B (02.09.2021-07.09.2022, Completed).

Poliüretan/Biyokömür kullanılarak Geliştirilen Hibrit Kompozit Malzeme ile Deniz Suyundaki Petrol Atıklarının Giderilmesi

 1. Eda Duygu BUDAK, Investigation of Carbon Fiber in the Polyurethane Matrix in the Removal of Petroleum Wastes from Seawater, TUBITAK, 2209-B (02.09.2021-07.09.2022, Completed).

Karbon Fiberin Poliüretan Matris İçerisinde Deniz Suyundaki Petrol Atıklarının Giderilmesinde İncelenmesi

2020-2021 Academic Year
 1. Çağrı Suna OKUR, Afra Nur ATASOY, Petrol Removal From Marine Environment with Developed Hybrid Nanocomposıte Material By Using Polyaniline/Hydroxyapatite/Biochar, TUBITAK, 2209-B (05.05.2020-05.05.2021, Completed).

Polianilin/Hidroksiapatit/Biyokömür Kullanılarak Geliştirilmiş Hibrit Nanokompozit Malzeme ile Deniz Ortamından Petrol Giderimi

2019-2020 Academic Year
 1. Esin AYDOĞAN, Gözde KILMEN, Removal of Heavy Metals and Dye in Textile Waste Water with Hybrid Nanocomposıte Material Developed By Using TiO2 and Avocado Seed, TUBITAK, 2209-B (10.01.2020-06.11.2020, Completed).

TiO2 ve Avokado Çekirdeği Kullanılarak Geliştirilen Hibrit Nanokompozit Malzeme ile Tekstil Atık Sularındaki Ağır Metallerin ve Boyanın Giderilmesi

MARMARA UNIVERSITY PROJECTS
Research Projects
2014-2020 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN, Cybernetic Sensor Development for Chemical Detection, Marmara University, (09.04.2014-24.08.2020, Completed).

Kimyasal Algılama için Sibernetik Sensör Geliştirilmesi

2010-2014 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN (Researcher), Z. Sibel ÖZDOĞAN (Coordinator), Evaluation of Plastic, Rubber and Biomass Wastes by Thermolysis, Marmara University, (08.04.2010-08.04.2014, Completed).

Plastik, Lastik ve Biyokütle Atıklarının Termoliz Yoluyla Değerlendirilmesi

2004-2008 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN (Researcher), Z. Sibel ÖZDOĞAN (Coordinator), Energy Production from Biomass and Lignite by Gasification Method, Marmara University, (23.08.2004-23.08.2008, Completed).

Biyokütle ve Linyitten Gazlaştırma Yöntemi ile Enerji Eldesi

Graduate Projects
2023-2025 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN, Investigating the Use of Composites of Hydrogels and Metal-Organic Frameworks for Heavy Metal Removal Using Artificial Intelligence, Marmara University, (01.02.2023-14.08.2025, On-going).
2022-2024 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN, Design and Synthesis of Conductive Hydrogels by Means of Deep Learning, Marmara University, (23.03.2022-01.09.2024, On-going).
2021-2023 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN, Production of Carbon Fiber From Egg Shell Membrane and Its Use in Removal Studies, Marmara University, (03.03.2021-02.10.2023, On-going).
2021-2022 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN, Hydrogel Based Material Design Using Artificial Intelligence Approach, Marmara University, (16.06.2021-29.07.2022, Completed).
2020-2022 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN, The Design and Development of Artificial Intelligence Controlled Laboratory Scale Fluidized Bed Gasifier, Marmara University, (23.11.2020-23.05.2022, Completed).
2019-2020 Academic Year
 1. Uğur ÖZVEREN, Artificial Intelligence Application in Solid Oxide Fuel Cell Cycle Integrated with Gasifier, Marmara University, (04.07.2019-04.12.2020, Completed).
 2. Uğur ÖZVEREN, Polymer Nanocomposites: Synthesis, Characterization and Application in Heavy Metal Removal, Marmara University, (13.03.2019-20.02.2020, Completed).